Hjem

Høring fra Helsedirektoratet: Forslag til nye krav til fysisk yteevne hos eldre (>50 år) dykkere

Helsedirektoratet har sendt et høringsbrev med forslag om innskjerping av krav til fysisk yteevne hos dykkere (in-shore og off-shore dykkere). Den viktigste konsekvensen - hvis forslaget vedtas - er at alle dykkere over 30 år må ha et maksimalt oksygenopptak på minst 40 ml/min/kg (kvinner 10% lavere). Grensen på 35 ml/min/kg for dykkere over 50 år er altså foreslått opphevet. I høringsbrevet åpnes det for differensierte krav mellom innaskjærs dykkere. Du kan laste ned høringsbrevet her

Høringsfristen var 5. september 2022. Det har ikke kommet noen oppfølging fra Helsedirektoratet etter dette. 


Dette er ikke et isolert medisinsk-faglig spørsmål. Det vil trolig berøre muligheten til fortsatt yrkesutøvelse for en gruppe eldre dykkere. Det kan derfor være lurt å sette seg inn i saken. Hvis ikke du er 50 år i dag så må du jo forvente å bli det en dag og da vil dette spørsmålet berøre deg også.....

Liste over godkjente dykkeleger

Dette er en kopi av listen som er publisert hos Statsforvalteren i Rogaland, Helse- og Sosialavdelinga (velg side for off-shore helsetjeneste). Merk at det kan være endringer på listen som ikke er fanget opp i min kopi - kontroller for sikkerhets skyld på statsforvalteren sine nettsider.


denne siden kan du lese mer om kurs i dykkemedisin.


Krav om test av fysisk yteevne

Retningslinjene setter krav om test av fysisk yteevne ved årlig helseundersøkelse av yrkesdykkere. Detaljer om praktisk gjennomføring finner du på denne siden. Skjemaet jeg bruker kan du laste ned her.

(Yrkes-)dykking etter Covid-19

Det har ikke blitt publisert offisielle retningslinjer for (yrkes-)dykking etter Covid-19. DMAC (et uavhengig rådgivingsorgan for yrkesdykkere som rådgir i medisinske spørsmål) har utarbeidet en retningslinje som gir gode anbefalinger. Denne ble sist gang revidert juni 2022.


Jeg anbefaler alle dykkeentreprenører å kontakte sine respektive rådgivende dykkerleger for å få konkrete råd om hvilken oppfølging de anbefaler for sine dykkere etter gjennomgått Covid-19. For de virksomhetene jeg er rådgivende lege for, og for de dykkere som jeg gjennomfører helsesertifisering anbefaler jeg følgende:


  • Det skal gå minst syv dager fra opphold i luftveissymptomer og feber. 
  • Dykkeren skal vurderes av dykkerlege før dykking gjenopptas (det er ikke et krav om personlig/klinisk undersøkelse, men det forutsettes at dykkerlegen tar stilling til om det er behov for undersøkelser utover det ovenstående).


Ved mild Covid-19 sykdom uten langvarig feber, luftveissymptomer eller tretthet i etterkant vil jeg ikke pålegge fysisk test med pulsoksymetri.


Jeg anbefalte tidligere at redningsdykkere burde gjennomgå standardisert belastningstest med pulsoksymetri etter gjennomgått Covid-19. Erfaring har vist at disse testene ikke har bidratt til å avdekke lungesvikt. Jeg anbefaler derfor ikke lenger rutinemessig testing i etterkant av mild Covid-19 sykdom. Både ordinære dykkere og redningsdykkere bør ta kontakt med dykkerlege hvis de opplever at fysisk yteevne har blitt redusert i etterkant av gjennomgått sykdom. 


Etter gjennomgått vaksinasjon mot Covid-19 så anbefales det et midlertidig dykkeforbud på 2-3 dager iht DMAC-33. Dette skyldes at noen får til dels sterke bivirkninger av vaksinen (influensalignende plager, tretthet, hodepine, lokalt ubehag m.fl.). Min anbefaling er at man venter minimum ett døgn før man dykker etter gjennomført vaksinasjon. Hvis man da opplever seg som symptomfri/uten bivirkning av vaksine så er det OK å gjenoppta dykking.

HBO-behandling

Bruk riktig skjema ved helseundersøkelse av innaskjærs dykkere!


Det er ulike helseerklæringer for innaskjærs og utaskjærs dykking. Utstedelse av riktig type skjema er ekstra viktig nå som Helsedirektoratet og Arbeidstilsynet har ulike regler for forlengelse av gyldighetstiden. Bruk riktige skjema slik du finner det på denne siden

Ikke lenger krav om innsending av kopi av helseerklæring til HVL/DU


Det var tidligere et krav om at dykkerlegen skulle sende kopi av helseerklæring til "Statens Dykkerskole".Etter at systemet for utstedelse av dykkesertifikat ble lagt om er dette kravet fjernet. Se bekreftelse fra Arbeidstilsynet her. Dykkerleger skal altså ikke lenger sende kopi av innaskjærs helseerklæringer til Høgskulen Vestlandet/Dykkerutdanningen.

Denne nettsiden er utelukkende fokusert på dykkemedisin og i all hovedsak spørsmål knyttet til sertifiseringsundersøkelse av dykkere. En rekke ikke-dykkerelaterte tilstander kan med fordel behandles i trykkammer (hyperbar oksygenbehandling). Haukeland Universitetsykehus, Yrkesmedisinsk avdeling, seksjon for hyperbarmedisin har landsfunksjon for slik behandling. Besøk deres nettsider for mer informasjon.

Hvis du er pasient og lurer på om du kan ha nytte av HBO-behandling så bør du kontakte din behandlende lege (fastlege eller helst spesialist) som kan gi deg svar og evt henvise deg til Haukeland for videre utredning og behandling.

 

Dykke- og behandlingstabeller


Den siste utgaven av Norske dykke- og behandlingstabeller er Rev 5, men utkast til 6. utgave ble sendt på høring februar 2023.

Besøk nettstedet hvor du kan laste ned tabellene gratis elektronisk - evt. bestille dem i papirversjon.

"Nye" (2020) skjema for helseundersøkelse av fritidsdykkere


I 2020 kom det ny veiledning og nytt egenerklæringsskjema for fritidsdykkere. Besøk siden med skjema for å laste ned riktig utgave.

DYKKERULYKKE?


Ring 113


og opplys "Dykkerulykke". AMK operatøren vil da følge standard prosedyre slik at dykkeren får nødvendig hjelp. Last gjerne ned denne plakaten fra Haukeland Universitetsykehus som gir råd (primært for helsepersonell) for initial diagnostikk og behandling av dykkerulykker.


Haukeland Universitetsykehus har flerregionalt ansvar for rekompresjonsbehandling (trykkammerbehandling) av dykkerulykker. Vaktordningen kan gi medisinske råd direkte til dykkere også utenfor helseregionen, men oppringing til 113 må ikke forsinkes hvis det er åpenbart at dykkeren trenger akutt helsehjelp. Vakthavende dykkerlege ved Haukeland kan kontaktes på tlf


55 36 17 00