Hjem

(Yrkes-)dykking etter Covid-19

Det har ikke blitt publisert offisielle retningslinjer for (yrkes-)dykking etter Covid-19. DMAC (et uavhengig rådgivingsorgan for yrkesdykkere som rådgir i medisinske spørsmål) har utarbeidet en retningslinje som gir gode anbefalinger. Les veiledningen, men oppsummert er dette anbefalingene for gjenopptagelse av dykking dem som har gjennomgått Covid-19 uten behov for oksygenbehandling eller sykehusinnleggelse:

  • Det skal gå en måned fra man er symptomfri til dykking gjenopptas
  • Dykkeren skal gjennomføre en Cooper-test med måling av pulsoksymetri (typisk fingeroksymeter, SpO2) før og etter test
    • Cooper-testen skal "bestås" iht de vanlige kravene for fysisk yteevne
    • Det skal ikke være en reduksjon i SpO2 >4% etter avsluttet test
    • Dykkeren skal vurderes av dykkerlege før dykking gjenopptas (det er ikke et krav om personlig/klinisk undersøkelse, men det forutsettes at dykkerlegen tar tilling til om det er behov for undersøkelser utover det ovenstående).


Etter gjennomgått vaksinasjon mot Covid-19 så anbefales det et midlertidig dykkeforbud på 1-2 dager iht DMAC-33. Dette skyldes at noen får til dels sterke bivirkninger av vaksinen (influensalignende plager, tretthet, hodepine, lokalt ubehag m.fl.). Min anbefaling er at man venter minimum ett døgn før man dykker etter gjennomført vaksinasjon. Hvis man da opplever seg som symptomfri/uten bivirkning av vaksine så er det OK å gjenoppta dykking.

Liste over godkjente dykkeleger

Dette er en kopi av listen som er publisert hos Fylkesmannen i Rogaland, Helse- og Sosialavdelinga (velg side for off-shore helsetjeneste). Merk at det kan være endringer på listen som ikke er fanget opp i min kopi - kontroller for sikkerhets skyld på FMRO sine nettsider.


denne siden kan du lese mer om kurs i dykkemedisin.


Krav om test av fysisk yteevne

Retningslinjene setter krav om test av fysisk yteevne ved årlig helseundersøkelse av yrkesdykkere. Detaljer om praktisk gjennomføring finner du på denne siden. Skjemaet jeg bruker kan du laste ned her.

Nye krav til fysisk yteevne hos dykkere

Helsedirektoratet har sendt på høring et forslag om innskjerping av krav til fysisk yteevne hos dykkere (in-shore og off-shore dykkere). Den viktigste konsekvensen - hvis forslaget vedtas - er at alle dykkere over 30 år må ha et maksimalt oksygenopptak på minst 40 ml/min/kg (kvinner 10% lavere). Grensen på 35 ml/min/kg for dykkere over 50 år er altså foreslått opphevet. Det er sannsynlig at forslaget blir vedtatt, evt med mindre endringer, men det er uklart når den nye veiledningen vil bli gitt ut. I mellomtiden bør alle dykkere tilpasse seg det nye regelverkskravet!

HBO-behandling

Bruk riktig skjema ved helseundersøkelse av innaskjærs dykkere!


Det er ulike helseerklæringer for innaskjærs og utaskjærs dykking. Utstedelse av riktig type skjema er ekstra viktig nå som Helsedirektoratet og Arbeidstilsynet har ulike regler for forlengelse av gyldighetstiden. Bruk riktige skjema slik du finner det på denne siden

Dykke- og behandlingstabeller


Den siste utgaven av Norske dykke- og behandlingstabeller er Rev 5.

Besøk nettstedet hvor du kan laste ned tabellene gratis elektronisk - evt. bestille dem i papirversjon.

Denne nettsiden er utelukkende fokusert på dykkemedisin og i all hovedsak spørsmål knyttet til sertifiseringsundersøkelse av dykkere. En rekke ikke-dykkerelaterte tilstander kan med fordel behandles i trykkammer (hyperbar oksygenbehandling). Haukeland Universitetsykehus, Yrkesmedisinsk avdeling, seksjon for hyperbarmedisin har landsfunksjon for slik behandling. Besøk deres nettsider for mer informasjon.

Hvis du er pasient og lurer på om du kan ha nytte av HBO-behandling så bør du kontakte din behandlende lege (fastlege eller helst spesialist) som kan gi deg svar og evt henvise deg til Haukeland for videre utredning og behandling.

 

DYKKERULYKKE?


Ring 113


og opplys "Dykkerulykke". AMK operatøren vil da følge standard prosedyre slik at dykkeren får nødvendig hjelp. Last gjerne ned denne plakaten fra Haukeland Universitetsykehus som gir råd (primært for helsepersonell) for initial diagnostikk og behandling av dykkerulykker.


Haukeland Universitetsykehus har flerregionalt ansvar for rekompresjonsbehandling (trykkammerbehandling) av dykkerulykker. Vaktordningen kan gi medisinske råd direkte til dykkere også utenfor helseregionen, men oppringing til 113 må ikke forsinkes hvis det er åpenbart at dykkeren trenger akutt helsehjelp. Vakthavende dykkerlege ved Haukeland kan kontaktes på tlf


55 36 17 00