Hjem

Dykkemedisin.no

ET NETTSTED FOR DYKKELEGER

Helseerklæring for dykking

Unntaksbestemmelser ifm Covid-19 epidemien

Som vi har hørt i mange sammenhenger på nyhetene den siste tiden så gjøres det en rekke endringer i myndighetskrav for å tilpasse samfunnet Covid-19 epidemien. Et av disse omfatter også helseerklæring for dykking. Arbeidstilsynet har gjort endiring i §26-43 i Forskrift om utførelse av arbeid slik at dykkere med helseerklæring med utløp etter 1.1.2020 får forlenget sin helseerklæring til 1.9.2020. Det er ikke nødvendig å kontakte dykkerlege for å få slik forlengelse. Det er forbehold om at dykkeren er frisk, uten skader og at ikke arbeidsgiver har innvendinger. Les detaljene i forskriften (gå til §26-43) her


Helsedirektoratet vedtok en midlertidig forlengelse av gyldighetsperioden for helseerklæringer for arbeidstakere i petroleumsvirksomheten til havs ("off-shore helseerklæring") fram til 1.6.2020 forutsatt at eksisterende helseerklæring har utløp 1.1.2020 eller senere. Det samme gjaldt helseerklæring for offshore dykking. Du  kan laste ned vedtaksbrevet her. Britiske HSE ga tilsvarende forlengelse fram til 1.6.2020 for britiske helseerklæringer for dykking. Denne overgangsordningen er nå opphevet og alle som arbeider i petroleumsvirksomheten til havs (både dykkere og top-side personell) må nå ha helseerklæring som ikke er utløpt på dato. 

Liste over godkjente dykkeleger

Dette er en kopi av listen som er publisert hos Fylkesmannen i Rogaland, Helse- og Sosialavdelinga (velg side for off-shore helsetjeneste). Merk at det kan være endringer på listen som ikke er fanget opp i min kopi - kontroller for sikkerhets skyld på FMRO sine nettsider.


denne siden kan du lese mer om kurs i dykkemedisin.


Krav om test av fysisk yteevne

Retningslinjene setter krav om test av fysisk yteevne ved årlig helseundersøkelse av yrkesdykkere. Detaljer om praktisk gjennomføring finner du på denne siden. Skjemaet jeg bruker kan du laste ned her.

Nye krav til fysisk yteevne hos dykkere

Helsedirektoratet har sendt på høring et forslag om innskjerping av krav til fysisk yteevne hos dykkere (in-shore og off-shore dykkere). Den viktigste konsekvensen - hvis forslaget vedtas - er at alle dykkere over 30 år må ha et maksimalt oksygenopptak på minst 40 ml/min/kg (kvinner 10% lavere). Grensen på 35 ml/min/kg for dykkere over 50 år er altså foreslått opphevet. Det er sannsynlig at forslaget blir vedtatt, evt med mindre endringer, men det er uklart når den nye veiledningen vil bli gitt ut. I mellomtiden bør alle dykkere tilpasse seg det nye regelverkskravet!

Bruk riktig skjema ved helseundersøkelse av innaskjærs dykkere!


Det er ulike helseerklæringer for innaskjærs og utaskjærs dykking. Utstedelse av riktig type skjema er ekstra viktig nå som Helsedirektoratet og Arbeidstilsynet har ulike regler for forlengelse av gyldighetstiden. Bruk riktige skjema slik du finner det på denne siden

Dykke- og behandlingstabeller


Den siste utgaven av Norske dykke- og behandlingstabeller er Rev 5.

Besøk nettstedet hvor du kan laste ned tabellene gratis elektronisk - evt. bestille dem i papirversjon.

HBO-behandling

Denne nettsiden er utelukkende fokusert på dykkemedisin og i all hovedsak spørsmål knyttet til sertifiseringsundersøkelse av dykkere. En rekke ikke-dykkerelaterte tilstander kan med fordel behandles i trykkammer (hyperbar oksygenbehandling). Haukeland Universitetsykehus, Yrkesmedisinsk avdeling, seksjon for hyperbarmedisin har landsfunksjon for slik behandling. Besøk deres nettsider for mer informasjon.

Hvis du er pasient og lurer på om du kan ha nytte av HBO-behandling så bør du kontakte din behandlende lege (fastlege eller helst spesialist) som kan gi deg svar og evt henvise deg til Haukeland for videre utredning og behandling.

 

DYKKERULYKKE?


Ring 113


og opplys "Dykkerulykke". AMK operatøren vil da følge standard prosedyre slik at dykkeren får nødvendig hjelp. Last gjerne ned denne plakaten fra Haukeland Universitetsykehus som gir råd (primært for helsepersonell) for initial diagnostikk og behandling av dykkerulykker.


Haukeland Universitetsykehus har flerregionalt ansvar for rekompresjonsbehandling (trykkammerbehandling) av dykkerulykker. Vaktordningen kan gi medisinske råd direkte til dykkere også utenfor helseregionen, men oppringing til 113 må ikke forsinkes hvis det er åpenbart at dykkeren trenger akutt helsehjelp. Vakthavende dykkerlege ved Haukeland kan kontaktes på tlf


55 36 17 00