Regelverk

Dykkemedisin.no

ET NETTSTED FOR DYKKELEGER

Innledning

 

(Regelverket for godkjenning av dykkerleger finner du på en egen underside.)

 

Myndighetene har regulert dykking i disse fire hovedkategoriene:

 

 

 

 

 

Fritidsdykking

 

Forskrift om Tryggleik ved Sportsdykking er varslet revidert i mange år. Forskriften pålegger i §8 at" Kandidaten skal kunne symje og skal gjennomgå legeundersøking før dykkinga tek til." Det finnes ikke ytterligere myndighetskrav mht undersøkelsesomfang eller kompetansekrav til undersøkende lege (alle leger kan utstede helseerklæring for fritidsdykking). Skjema og veiledning er tilgjengelig på siden med skjema.

 

Innaskjærs yrkesdykking

 

Forskrift om utførelse av arbeid setter i §26-11 krav til at

 

Den som arbeidsgiver setter til å utføre arbeid under vann eller økt omgivende trykk, skal ha dykkerbevis som dekker den dykkeaktiviteten som skal utføres og ha gyldig helseerklæring.

 

 

I samme forskrifts §26-42 er det krav om at

 

Helseerklæring skal utstedes av godkjent dykkerlege. Slik helseerklæring er gyldig i ett år. Arbeidstaker som ved legeundersøkelse viser seg å ha sykdom eller skade som øker risiko for ulykke eller helsefarer ved dykkeoperasjoner, skal ikke benyttes til slikt arbeid. Arbeidsgiver kan kreve at dykker skal fremstille seg til ny legeundersøkelse når arbeidsgiveren eller dykkeren erfarer helsesvikt som kan ha betydning for dykkerens helse eller evnen til å ivareta egen og andres sikkerhet.

 

 

Fram til desember 2014 gjaldt de gamle retningslinjene til Helsetilsynet. Disse er nå opphevet. Arbeidstilsynet har anbefalt at veileder til helsekravforskriften for helseundersøkelse av arbeidstakere i petroleumsvirksomheten, som også omfatter detaljerte helsekrav for dykkere, legges til grunn ved helseundersøkelse av innaskjærs dykkere. Undersøkelsen er altså gyldig i ett år og kan kun gjøres av godkjente dykkeleger - se avsnittet under. Det benyttes særskilt skjema.

 

Det er ikke etablert et formelt klageinstitutt for dykkere som blir nektet helseerklæring for innaskjærs dykking. , Lege som mener at helsekravene ikke er oppfylt skal utstede udyktighetserklæring (sende kopi til Høgskolen i Bergen/Dykkerutdanningen). Dykkeren bør informeres om at han kan framstille seg for annen dykkerlege hvis han/hun er uenig i avgjørelsen. Arbeidstilsynet har ikke etablert noe klageinstitutt som på forvaltningsnivå kan fatte overprøvende vedtak - jeg kjenner ikke til noen kjennelser fra dykkerlege som har blitt prøvet av Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet har imidlertid varslet at de ila første kvartal 2015 vil ta stilling til etablering av et klageinstitutt tilsvarende det som finnes for off-shore dykkere. De formelle og praktiske forholdene knyttet til et slikt klageinstitutt er pt uavklart.

 

Når det gjelder førstehjelpsutstyr for innaskjærs dykking så anbefaler jeg at du følger anbefalingene i dette skrivet. Anbefalingene i skrivet er formalisert som Tillegg 2 til NORSK Standard U103.

 

Off-shore dykking

 

"Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs" setter krav om gyldig helseerklæring for arbeidstakere i petroleumsvirksomheten. Forskriften spesifiserer helseundersøkelsens omfang, gyldighetstid og hvem som kan utstede helseerklæring. Den anviser særkrav for dykkere. Desember 2014 ble det utgitt en ny veiledning til denne forskriften (revidert februar 2015). Veiledningen gir utfyllende helsekrav til off-shore dykkere. Helseundersøkelsen skal gjennomføres årlig. Det benyttes særskilte skjema.

 

Hvis legen mener at helsekrav ikke er oppfylt skal han/hun opplyse dykkeren om retten til å søke Fylkesmannen (Rogaland) om dispensasjon fra helsekravene. Ved avslag på dispensasjon kan dykkeren klage på vedtaket og få klagesaken endelig avgjort av en egen klagenemnd.

ngskurs.